LEJEBETINGELSER

1. LEVERING OG TILBAGELEVERING

1.1       Bilen afhentes og afleveres på Industrivej 5, 8963 Auning. Undladelse af at aflevere køretøjet til aftalt tid falder under straffelovens §293. 

1.2       Lejer accepterer at have modtaget bilen i god stand og uden synlige fejl. Enhver mangel og klage vedrørende vognens stand skal anføres straks ved overleveringen.

1.3       Lejer er forpligtet til at tilbagelevere bilen rengjort og i samme stand som ved overleveringen. Sker dette ikke vil der, efter individuel vurderering, blive eftersendt faktura for rengøring og evt. rens af kabine. For 200 kr. kan du overlade den almindelig rengøring af bilen til os. Brændstofmåler skal ved tilbagelevering stå på samme niveau som ved afhentning.

De 3 klistermærker bag på bilen må ikke pilles af, uden forudgående aftale med udlejer, da det er en stor del af Mikromakkers markedsføring, og en af grundende til at lejeprisen kan holdes på sit niveau . Ønskes det at leje en Mikromakker uden klistermærker er prisen 100 kr. for afmontering af disse inkl. klistermærkerne som ikke kan genanvendes. Derudover forhøjes lejen med 300 kr. pr. mdr. Afmonteres de uden forudgående aftale, vil lejer blive faktureret for klistermærker, samt forhøjet leje for hele lejeperioden. 

1.4       Udlejer er berettiget til at tilbagetage bilen på ethvert tidspunkt og uden påkrav for lejers regning, hvis bilen anvendes i strid med lejeaftalen, eller lejer på anden vis gør sig skyldig i misligholdelse.

2. LEJER / FØRERE 

2.1       Lejer/fører(e) skal kunne forevise gyldigt kørekort, samt dokumentere bopælsadresse og være fysisk til stede ved udlevering af lejebilen.

2.2       Det lejede motorkøretøj må kun føres af lejeren eller eventuelle andre personer, der med lejekontrakten har fået tilladelse hertil.

2.3       Lejekontrakten skal medbringes under kørslen og på forlangende vises til politiet.

2.4       Udlejer er forpligtet til at informere følgende i kontrakten:

  (a) Hvis udlejeren ikke tegner kaskoforsikring for motorkøretøjet, skal lejeren og eventuelle andre førere, der er
berettigede til at føre køretøjet, have samme retsstilling over for motorkøretøjets ejer, som han ville have haft, hvis
kaskoforsikring havde været tegnet. (Der er altid tegnet kaskoforsikring på Mikromakkers udlejningsbiler) 

  (b) Udlejeren og lejeren kan aftale, at lejeren skal holde udlejeren skadesløs for ethvert beløb på indtil 5.000 kr.,
som udlejeren er forpligtet til at betale i medfør af bestemmelser ansvarsforsikringspolicen eller i en
kaskoforsikringspolice om, at udlejeren bærer en del af risikoen for de skader, som er omfattet af den
pågældende forsikring. (Selvrisiko er 2.000 kr. på Mikromakkers udlejningsbiler. For personer under 23 år er selvrisikoen 5.000 kr. Dette gælder også hvis en eller flere ekstra førere er under 23 år)  

3. BILENS ANVENDELSE

3.1       Lejer/fører(e) anerkender sit personlige ansvar for at betale alle bøder og rets-omkostninger i forbindelse med parkerings-/færdsels- eller andre lovovertrædelser som pålægges køretøjet, dens ejer eller udlejer inden for denne kontrakts gyldighedsperiode, bortset fra hvor udlejeren har skylden. Eventuelle parkeringsafgifter m.v. fra lejeperiode, som modtages hos udlejer uden at lejer har oplyst herom, ved returnering eller under lejeperioden pr. mail eller telefon, vil der blive opkrævet et gebyr på 375 kr. til MIKROMAKKER for håndtering heraf. Derudover skal afgiften og eventuelle rykkergebyrer fra udstederen betales af lejer. Lejer giver med underskrift af kontrakt fuldmagt til, at udlejer må agere på vegne af lejer, i forbindelse med flytning af parkeringskontrolafgifter.

3.2       Lejeren frigør ved sin underskrift udlejeren for ethvert ansvar på enhver genstand, som lejeren eller andre måtte have efterladt, opbevaret eller transporteret i køretøjet.

3.3       Lejebilen må kun benyttes til privatkørsel og ikke udlejes eller udlånes til andre end på lejekontrakten anførte lejer/fører(e).

3.4       Ved uansvarlig brug, såsom kørsel med manglende olie/vand eller hærværk og misbrug af det lejede køretøj, vil det til enhver tid være lejerens ansvar at erstatte den fulde skade.
Mister lejer nøglen til bilen skal udlejer kontaktes hurtigst muligt. Sker det om aftenen, natten eller i weekenden og det ikke er muligt at få fat på udlejer, og bilen holder uhensigtsmæssigt, skal lejer kontakte vejhjælp og bede dem køre bilen til Indutrivej 5, 8963 Auning. Udlejer vil derefter få lavet en ny nøgle hurtigst muligt, som lejer vil blive faktureret 750 kr. for. De dage lejer måtte undvære bilen kompenseres ikke.

3.5       Tobaksrygning og husdyr er ikke tilladt i lejebilerne, uden særlig aftale med udlejer. Sker det uden vil der blive eftersendt faktura for rens af kabine, samt ekstra rengøring.

3.6 Bliver vi af politiet gjort opmærksomme på, at køretøjet er blevet anvendt til ulovlige gøremål, udover mindre alvorlige trafikforseelser, er det i strid med lejeaftalen. I så fald henvises til punkt 1.4 i denne lejeaftale.

3.7 Service og reparationer inkl. syn, skal foretages af KJ Auto, Industrivej 5, 8963 Auning medmindre andet er aftalt. Værkstedsaftaler skal altid aftales med Mikromakker via tlf.: 50 20 60 65 eller mail info@mikromakker.dk.

3.8 Ved stenslag i forruden kontaktes Mikromakker pr. telefon, hvortil Mikromakker formidler lejers kontaktinformation til Autoglasmanden A/S, som derefter kontakter lejer, og aftaler en tid og en lokation hvor reparationen kan udføres. Udbedring af stenslag kan ske på ønskede lokation fra lejers side, da denne ikke nødvendigvis skal ske på Mikromakkers værksted i Auning.

4. FORSIKRING 

4.1       Bilen er i lejeperioden dækket af udlejers forsikring. Bilen har ansvar- og kaskoforsikring inkl. vejhjælp. Lejer har en selvrisiko på 2.000 kr. på kaskoforsikringen. For personer under 23 år er selvrisikoen 5.000 kr. Dette gælder også hvis en eller flere ekstra førere er under 23 år Se også pkt. 6.2

4.2       Ved brug for vejhjælp ring døgnet rundt til Falck og oplys nummerpladenummer på: 70 10 20 30 (Skønnes det at bilen skal bugseres til værksted, skal den altid bugseres til KJ Auto, Industrivej 5, 8963 Auning. Medmindre andet aftales)

Kørsel i udlandet Som udgangspunkt er vores udlejningsbiler ikke tænkt som feriebiler til lange rejser til udlandet. Har du behov for at krydse den danske grænse for en kort bemærkning, så kan det evt. aftales. I så fald kontakt os og vi vil tage en individuel vurdering. 

4.3  Ved færdselsuheld er lejer/fører forpligtet til:

a.     At udfærdige så fyldestgørende skadeanmeldelse som muligt
b.     Meddele navn og adresse på implicerede parter samt evt. vidner
c.     Ikke overfor modpart at anerkende skyld i det hele
d.     Ikke at forlade den lejede bil uden fornødent hensyn er taget til beskyttelse af bilen
e.     Hurtigst muligt at underrette MIKROMAKKER på 50 20 60 65
f.      Til modparten at oplyse at bilen er forsikret hos Købstædernes Forsikring

4.4   Forsikringen dækker ikke skader forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, eller skader sket fordi bilens fører var påvirket af alkohol, narkotika eller lignende jf. forsikringsaftale-lovens § 20.

5. OPFYLDELSE AF LOVGIVNINGEN OG ANDRE NORMER 

5.1       Lejer/fører(e) skal til enhver tid have gyldigt førerbevis og skal på udlejers forlangende dokumentere dette. Lejer/fører(e) skal straks meddele udlejer, såfremt førerbevis måtte blive frakendt, hvorefter udlejer kan hæve lejeforholdet. Lejer skal anvende bilen i overensstemmelse med færdselslovens regler.

6. BETALING & kommunikation

6.1       Betalingen for lejen håndteres månedligt, hvor den første betaling skal falde senest 2 hverdage før afhentning. Efterfølgende skal betaling for kommende mdr. falde senest 2 hverdage inden ny påbegyndt mdr. Det er også muligt at betale for hele perioden samlet fra starten. Bilerne lejes kun ud i hele måneder. 1 måned svarer til 30 dage hos Mikromakker.

6.2       Loven kræver, at man skal registreres på registreringsattesten, hvis man lejer en bil i mere end 30 dage. Derfor er 1 mdr. leje hos Mikromakker, og de fleste andre udlejningssteder 30 dage. Lejer man en bil i mere end 30 dage, uden at være registreret som bruger på registreringsattesten, så risikerer både udlejer og lejer at få en bøde af politiet. Derudover kan forsikringsselskaberne afvise at dække hvis uheldet skulle være ude. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på dette, når man lejer bil i det hele taget. 
Der er en ekstra udgift ved dette pga. omregistrering. Vi har derfor valgt at prisen er 2.875,00,- for 1 mdr.(30dg.), ved kun 2 mdr. leje opkræves 500 kr. til omregistrering, som kommer oven i lejen. Binder man sig med det samme for minimum 3 mdr., så betaler vi for omregistreringen. Starter du med at leje en bil i 30 dage, og beslutter dig for kun at leje 2 måneder i alt, betaler du derfor 500,- til omregistrering. Vil du pludselig leje bilen yderligere udover de 2 måneder, refunderes de 500,- ikke.

6.3       Det er vigtigt at lejer informerer udlejer straks, hvis lejer får nyt telefonnummer og/eller mailadresse, samt ny bopælsadresse. Kan udlejer ikke komme i kontakt med lejer f. eks. ifm. betaling/forlængelse af kontrakt kan det resultere i en efterlysning af lejebilen. Se punkt 1.4. Ignoreres henvendelser fra udlejer eller kan udlejer af anden grund, som lejer ikke har oplyst om, ikke få kontakt til lejer i mere end 3 hverdage, ses det som brud på kontrakten og udlejer kan derved ophæve den uden kompensation til lejer. 

7. OPHØR/FORLÆNGELSE 

7.1       Lejeperioden er fastsat af kunden ved bestilling, hvor der er aftalt, hvor længe lejen skal vare. Ønskes lejeaftalen opsagt inden udløbet af aftalt periode, kan lejer kontakte Mikromakker på tlf.: 50 20 60 65. Ønskes lejen forlænget kan lejer ligeledes kontakte Mikromakker. Ændring af lejemål kan dog aldrig garanteres. Vi vil dog altid bestræbe os på, at være behjælpelig. Evt. med en anden Mikromakker.

Udlejer er dog berettiget til at ophæve lejeaftalen og tilbagetage bilen, såfremt lejer misligholder lejeaftalen.

8. Vanvidskørsel
Jeg bekræfter hermed på tro og love, at jeg ikke inden for en periode på 5 år fra underskrifts-tidspunktet
har begået trafikforseelser – straffet såvel som ustraffet – som er omfattet af Regeringens ”Skærpet
indsats mod vanvidskørsel” som udmøntet ved Lov 2021-03-27 nr. 534. Loven kan findes i sin fulde tekst
på www.retsinformation.dk
Lov 2021-03-27 nr. 534 omtaler som ”vanvidskørsel” blandt andet, men ikke udelukkende:
– Kørsel med promille på over 2,00
– Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 km i timen
– Kørsel med en hastighed over på 200 km i timen eller derover
– Særlig hensynsløs kørsel
Jeg er indforstået med, at enhver kørsel, der sker som følge af denne lejekontrakt, på alle måder skal ske
iht. gældende færdselslov.
Ved min underskrift erklærer jeg samtidigt at jeg er indforstået med, at jeg kan ifalde erstatningsansvar

Terms in english

Der tages forbehold for tastefejl på hele sitet